Rozhodnutí o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2015 ze dne 24. 07. 2015 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí se ve smyslu článku 4 odst. 1 nařízení zakazuje:
a) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
b) používání pyrotechnických výrobků,
c) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně, svítící
munice nebo jiné osvětlovací prostředky,
d) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostním opatřením k zamezení
vzniku požáru,
dále se zakazuje na místech uvedených v článku 3 nařízení:
e) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování
hořlavých látek),
f) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
g) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
h) používání mechanizačních prostředků při lesních a polních pracích, které nejsou opatřeny
lapači jisker nebo jiným zařízením zabraňujícím vzniku požáru,
i) jízda motorových vozidel po lesních a polních cestách a suchých travních porostech,
vyjma motorových vozidel určených k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na
polích nebo zabezpečujících opatření po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, a
dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a
individuální rekreaci

Místa uvedená v článku 3 nařízení:

Za místa se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje
a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
b) lesopark, park, zahrada a další zeleň,
c) souvislá rostlinná pokrývka umožňující další šíření požáru, nebo
d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a přenesení požáru,
e) objekty pro skladování sena, slámy, úsušků nebo obilovin nebo volné sklady sena nebo slámy do objemu 4000 m3.

Designed by: search engine optimization company | Thanks to seo service, seo companies and internet marketing company
Vytvořeno systémem HostNet